Revista Médica Internacional sobre el Síndrome de Down (Versió en català) Revista Médica Internacional sobre el Síndrome de Down (Versió en català)
Rev Med Int Sindr Down 2017;21:46-50 - Vol. 21 Núm.3 DOI: 10.1016/j.sdcat.2017.11.001
Revisió
Fisiopatologia i tractament de la xerosi i les alteracions orals en pacients amb trisomia 21
The pathophysiology and management of xerosis and mouth conditions in patients with Trisomy 21
J. Piquero Casalsa,, , N. Serra Baldrichb, E. Rozas-Muñozc, R. de Monserratb
a Dermik - Clínica de Dermatología Multidisciplinar, Barcelona, España
b Laboratorios Leti SLU, Barcelona, España
c Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España
NOTICE Undefined index: RECIBIDO (includes_ws/librerias/html/item.php[1366])
NOTICE Undefined index: ACEPTADO (includes_ws/librerias/html/item.php[1374])
10 març 2017, 17 octubre 2017
Resum

Les característiques clíniques de la pell i la mucosa, així com les patologies dermatològiques dels pacients amb la síndrome de Down, són, de vegades cròniques i difícils de manejar. La xerosi interna i dermatitis perioral planteja un repte terapèutic a l’especialista. El maneig multidisciplinari i proactiu, que impliqui la família i el pacient i que sigui capaç d’entendre i seguir rutines, resulta fonamental per evitar complicacions comunes com la sobreinfecció. Les noves formulacions cosmètiques que inclouen actius capaços de protegir i restituir la funció de barrera serveixen per evitar les comorbiditats i l’ús excessiu de fàrmacs. Els autors fan una revisió de les principals patologies i condicions específiques de la pell, així com de les mesures per fer-ne un tractament correcte.

Abstract

The clinical features of the skin and mucosa as well as the dermatological pathologies of patients with Down syndrome are sometimes chronic and difficult to treat. Intense xerosis and perioral dermatitis result in a therapeutic challenge for the specialist. Multidisciplinary and proactive management involving the family and the patient who is able to understand and follow routines are fundamental to avoid common complications such as superinfection. New cosmetic formulations that include active agents capable of protecting and restoring barrier function are helpful in avoiding comorbidities and excessive drug use. The authors perform a review of the main pathologies and specific conditions of the skin as well as the measures for its correct management.

Paraules clau
Xerosi, Dermatitis perioral, Trisomia 21, Síndrome de Down, Cures cosmètiques
Keywords
Xerosis, Perioral dermatitis, Trisomy 21, Down syndrome, Cosmetic care
Rev Med Int Sindr Down 2017;21:46-50 - Vol. 21 Núm.3 DOI: 10.1016/j.sdcat.2017.11.001